خوانسار بازاربالا (ویراست تازه)

 

 

                             مطالعاتی دربارۀ خوانسار (اصفهان، ایران)

                                                           Études sur Khānsār (Ḫwānsār, Isfahān, Iran):1157-1372 de l’Hégire                                                          

                                                    (1157 تا ۱۳۷۲ قمری)    

 بازاربالا در خوانسار                           

Bāzārbālā (Bāzār-i Bālā) in Khansar (Ḫwānsār)      

                                                                                   (مستند  دوم، ضمیمۀ مطالعاتی دربارۀ خوانسار، نسخۀ ۱.۰)                 

                      (Second document, Version 1.0)                                        

                                                             DOI: 10.13140/RG.2.1.2940.2721                                  

   

                                                                   PDF (eBook)​            

http://drive.google.com/file/d/0B82CvAj9ELwUNnhpMnhEU1otX2c/view?usp=sharing

 

 

بازاربالا در خوانسار (سال‌های ۱۳۵۰ شمسی)

Bāzārbālā (Bāzār-i Bālā) in Khānsār (Ḫwānsār), South-North view (circa 1970 AD)

Photo Courtesy of Najafizadeh.org (Copyright holder: Mr. Reza Forouzesh)

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، مهر ۱۳۹۷

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی خوانسار بازاربالا (ویراست تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.