خوانسار چرا این چهار مدخل؟ (ویراست تازه)

 

                                   مطالعاتی دربارۀ  خوانسار                    

۱۱۵۷ تا ۱۳۷۲ قمری

         چرا این چهار مدخل؟                                                             

                                  مقدّمه ای بر:                                   

                                       نظرّیۀ دینامیکی گسیختگی                            

 

Études sur Khānsār (Ḫwānsār, Province d’Isfahān, Iran)                  

 1157-1372 de l’hégire 

 Pourquoi ces quatre entrées?

Introduction à la 

Théorie Dynamique de Rupture  

 

 DOI: 10.13140/RG.2.1.2940.2721

Version Persane

 Publiée par: Najafizadeh.org, 2012 (Version 1.0)

Publisher: Najafizadeh.org

PDF (eBook)

https://drive.google.com/file/d/0B82CvAj9ELwUMUNXMXBiTlUzc00/view?usp=sharing  

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

نظریّۀ دینامیکی گسیختگی

چهار مدخلی که ذیل خوانسار نگاشتیم با اندکی تقریب بازۀ زمانی ۱۱۲۰ تا ۱۳۲۰ شمسی را دربرمی‌گیرد که چهار زیربازۀ پنجاه ساله را پوشش می‌دهد. اگر مدخلی نیز در آینده به آن‌ها بیفزاییم، آن مدخل را زیرنوشتی بر مدخل اصلی می‌انگاریم، به‌گونه‌ای که «رابطۀ منطقی» که در زیر، میان آن چهار مدخل ترسیم می‌کنیم، همچنان به قوّت خود باقی می‌ماند و حتّی می‌توان از خواندن آن «مدخل نو» صرف‌نظر کرد.

با ابوالقاسم‌بن‌الحسین‌الحسینی‌الموسوی[۱] ابتدا نشان می‌دهیم که چگونه عالمی از مکتب اصفهان، که در پی بروز «فتنه و آشوب افغان» در شهرش، در نقطه‌ای نه‌چندان معمور سکنی می‌گزیند، وظیفۀ خود را یاسداری از «اصول راستین اسلام» و جلوگیری از«انحراف و انخراط» در آن می‌داند، تا جایی که خود می‌گوید: «و نگذارد که جاهلان و غرض‌داران از روی جهل و خطاء، یا از برای غرض‌های فاسدۀ دنیا دین را تغییر دهند، و احکام الهی را کم‌وزیاد کنند، و چیزی که در آن نیست داخل، و چیزی که در آن داخل است بیرون کنند.»[2] این دعوی به یقین «جوهرمانای» پیام همۀ کسانی است که پیش از او نیز قد برافراشته‌اند و چیزی جز بازتابی از «آن پیام» نیست که در «دهم محرّم سال ۶۱ هجری» در لحظه‌ای «به‌ناگاه» «همه‌گیر» شد. ما نیز زین‌پس از آن به «جوهر مانا» و یا «آن پیام» یاد می‌کنیم.

با سیّدحسین‌ابن‌ابوالقاسم‌جعفر[۳] نشان می‌دهیم که پس ازابوالقاسم‌بن‌الحسین‌الحسینی‌الموسوی، کسانی با نام و نشان و زندگی روشن بر آگاهی یافتن عموم از بازتاب همیشگی «آن پیام» همّت می‌گمارند و با آموزش شاگردانی چون میرزای‌قمی، پیام خود را در مقیاسی وسیع‌تر می‌گسترانند. گذر زمان نیز دیگرانی چون «سیّدحسن‌بن‌حسین‌بن‌ابوالقاسم‌جعفر» و «سیّدمهدی‌بن‌حسن‌بن‌حسین‌بن‌ابوالقاسم‌جعفر» را پدیدار می‌کند که همان وظیفه را بی‌کم‌و‌کاست دنبال می‌کنند، یعنی: آگاهی به بازتاب «آن پیام.»

با عمارت میرمحمّدصادق[۴]، نمودی عینی از ترجمۀ اندیشه‌هایی که «فرهنگ و تمدّن اسلامی» – هرچند در مقیاسی بسیار کوچک – اینجاوآنجا بنا می‌نهد، ارائه می‌دهیم. ایجاد شهرکی در مقیاس «محلّۀ رئیسان» نمونه‌ای است دقیق و روشن از «کارایی و توانمندی» آن اندیشه‌ها درانجام وظیفۀ «سامان‌دادن به زندگی اجتماعی.»

با بازاربالا[۵]هرچند خود جزئی از آن مجتمع بزرگ «عمارت میرمحمّدصادق» است – مقارنت ورود «عناصر غیربومی مادّی» به آن را با ورود «عناصر غیربومی فکری» در «عمارت میرمحمّدصادق» نشان می‌دهیم؛ و چنانچه می‌بینیم بروز «گسیختگی» در بافت «بازاربالا» با افول «عمارت میرمحمّدصادق» هم‌زمان است.

این چهار مدخل، که مبنای مطالعۀ ماست، نشان می‌دهد که «جریان پیوسته و منسجم» «فرهنگ و تمدّن اسلامی»، که ما یک نمونۀ کوچک و جزئی آن را در بخشی از خوانسار طی دوقرن مطالعه می‌کنیم، در سال‌های ۱۳۱۰ دچار «گسیختگی» می‌شود.

اکنون با استمداد از این نمونۀ تاریخی، میل داریم «نظرّیۀ دینامیکی گسیختگی» را مطرح کنیم که بر این «پیش‌فرض‌ها» استوار است:

الف – «عمارت میرمحمّدصادق» در سایر نقاط ایران پدیدار شده است؛

ب – احصاء نمونه‌های دیگر ما را به نتایج متقارب خواهد رساند؛

ج – «گسیختگی»، فی‌نفسه، «دینامیک گسیختگی» را ایجاد کرده است که همچنان یک «عملگر» است؛

و سرانجام درصورتی که نتوان با یک نمونه حکم به ابطال «نظرّیۀ دینامیکی گسیختگی» داد، این پرسش را مطرح می‌کنیم که:

«الگوی پیشرفت و توسعۀ مادّی و معنوی» با «دینامیک گسیختگی» چگونه باید تعامل کند؟

خوانسار، آذرماه ۱۳۹۱(عاشورای ۱۴۳۴ قمری)

 

فهرست و نشانی دیگر نوشته‌ها دربارۀ خوانسار:

·  ​PDF (eBook)

      ​خوانسار: عمارت میرمحمّدصادق؛ PDF (eBook)  http://drive.google.com/file/d/1K8RtA7obrUBadfucKdB1CDsnT7UzDMl8/view?usp=shari          

  1. خوانسار: بازاربالا؛ PDF (eBook) https://drive.google.com/file/d/0B82CvAj9ELwUNnhpMnhEU1otX2c/view?usp=sharing   
  2. خوانسار: سیّدحسین‌ابن‌ابوالقاسم‌جعفر؛ PDF (eBook)

            https://drive.google.com/file/d/0B82CvAj9ELwUN2ticHk0MGxfTlU/view?usp=sharing  

  1. خوانسار: ابوالقاسم‌بن‌الحسین‌الحسینی‌الموسوی؛   PDF (eBook) https://drive.google.com/file/d/0B82CvAj9ELwUUjl1cHMwdURvWDg/view?usp=sharing 

 

خوانسار عکس‌هایی از عمارت میرمحمّدصادق: https://goo.gl/0IgQgY ویا:   https://drive.google.com/drive/folders/0B82CvAj9ELwUNWVfYXhNR3ZpVVU                     

             نشانی پیشین ما هم همچنان پابرجاست: https://goo.gl/u48i2j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[۲] Abū’l-Qāsim b. Ḥusayn al-Ḥusaynī al-Mūsawī: Manāhiǧ al-Maʿārif;  

ابوالقاسمبنالحسینالحسینیالموسوی: مناهج المعارف: مقدّمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۴] http://www.najafizadeh.ir/?p=53, or: PDF (eBook): https://drive.google.com/file/d/1K8RtA7obrUBadfucKdB1CDsnT7UzDMl8/view?usp=sharing  or: Khānsār -Ḫwānsār –‘Imārat-i Mīr Muḥammad Ṣādiq خوانسار عمارت میرمحمّدصادق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، مهر ۱۳۹۷

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی خوانسار چرا این چهار مدخل؟ (ویراست تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.