خوانسار ابوالقاسم‌بن‌الحسین‌الحسینی‌الموسوی (ویراست تازه)

 

 

                      مطالعاتی دربارۀ خوانسار (اصفهان، ایران                                 

                                   Études sur Khānsār (Ḫwānsār, Isfahān, Iran):1158-1372 de l’Hégire

                                                         (1157 قمری تا ۱۳۷۲)

            ابوالقاسم‌بن‌الحسین‌الحسینی‌الموسوی                                               

                     Abū'l-Qāsim b. Ḥusayn al-Ḥusaynī al-Mūsawī                                                                  

                               (Died 1157 AH = 1745 AD)                                                              

(مستند چهارم، ضمیمۀ مطالعاتی دربارۀ خوانسار، نسخۀ ۱.۰)       

                            (Quatrième document, Version 1.0)                                       

 Related to :

                        DOI: 10.13140/RG.2.1.2940.2721/1                 

DOI: 10.13140/RG.2.2.27493.81129/1                

PDF (eBook)

https://drive.google.com/file/d/0B82CvAj9ELwUUjl1cHMwdURvWDg/view?usp=sharing 


مقبرۀ ابوالقاسم‌بن‌الحسین‌الحسینی‌الموسوی (سال‌های چهل شمسی، قودجان، حومۀ خوانسار)

Shrine of Abū'l-Qāsim b. Ḥusayn al-Ḥusaynī al-Mūsawī (died 1157 AH = 1744 AD)

Photo Courtesy of Najafizadeh.org (Copyright holder: Sayyid Ahmad Rouzati), circa 1960 AD)

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، مهر ۱۳۹۷

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی خوانسار ابوالقاسم‌بن‌الحسین‌الحسینی‌الموسوی (ویراست تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.