خوانسار سیّدحسین‌ابن‌ابوالقاسم‌جعفر (ویراست تازه)

    

مطالعاتی دربارۀ خوانسار (اصفهان، ایران)

   Études sur Khānsār (Ḫwānsār, Isfahān, Iran):1157-1372 de l’Hégire                          

                          

                        سیّدحسین‌ابن‌ابوالقاسم‌جعفر (ویراست تازه)                    

Sayyid Ḥusayn b. Abū’l-Qāsim Ǧaʿfar (-1191 AH in Khānsār)

                                                    (مستند  سوم، ضمیمۀ مطالعاتی دربارۀ خوانسار، نسخۀ ۱.۰)                             

Troisième document, Version 1.0

DOI: 10.13140/RG.2.1.2940.2721/1

DOI: 10.13140/RG.2.2.20782.92484

                                                                                                                                

(PDF (eBook

https://drive.google.com/file/d/1-8iUn_QYUxGI9Q1qAJycTwOZiRIoApuZ/view?usp=sharing

مقبرۀ سیّدحسین در پشت بازاربالا(سال‌های سی شمسی)

Shrine of Sayyid Ḥusayn b. Abū’l-Qāsim Ǧaʿfar (died 1190 AH)

            Photo Courtesy of Najafizadeh.org (Copyright holder), Photo: circa 1330 Shamsi (1951 AD)

                      

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، مهر ۱۳۹۷

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی خوانسار سیّدحسین‌ابن‌ابوالقاسم‌جعفر (ویراست تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.