خوانسار عمارت میرمحمّدصادق (ویراست تازه)

مطالعاتی دربارۀ خوانسار

عمارت میرمحمّدصادق (ویراست تازه)

Studies on Khansar

Najafizadeh.org Publications on Khansar, Volume 1, Persian Edition (new revised edition)

Imarat-i Mir Muhammad Sadiq

Paperback – September 26, 2018

  • Series: Najafizadeh.org Publications on Khansar (Volume 1)
  • Paperback: 42 pages
  • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; first edition (September 4, 2017)
  • Language: Persian
  • ISBN-10: 1548471267
  • ISBN-13: 978-1548471262
  • Product Dimensions: 6 x 0.1 x 9 inches

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، مهر ۱۳۹۷

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی خوانسار عمارت میرمحمّدصادق (ویراست تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.