نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری (چاپ تازه)

دربارۀ چاپ تازۀ نیلس بور: فیزیگ اتمی و شناخت بشری (نسخۀ فون مهین)

Niels Bohr: Atomphysik und menschliche Erkenntnis (mit einem Vorwort zur Neuausgabe von Karl von Meyenn)

http://www.amazon.com/dp/1720682232/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528707610&sr=8-1&keywords=najafizadeh.org

Niels Bohr: Atomphysik und menschliche Erkenntnis (Karl von Meyenn)

نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری (نسخۀ  فون مهین)

 • Product details

  • Series: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian (volume 7)
  • Paperback: 180 pages
  • Publisher: Amazon (June 11, 2018)
  • Language: Persian
  • ISBN-10: 1720682232
  • ISBN-13: 978-1720682233
  • Product Dimensions: 6 x 0.4 x 9 inches
  •                                            Niels Bohr: Atomphysik und menschliche Erkenntnis (Karl von Meyenn) Courtesy of Najafizadeh.org, 2018                                                       

    

    

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، خرداد ۱۳۹۷

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری (چاپ تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.