ورنر هایزنبرگ: فهم از طبیعت در فیزیک امروزی (چاپ تازه)

دربارۀ چاپ تازۀ ورنر هایزنبرگ فهم از طبیعت در فیزیک امروزی

Werner Heisenberg: Das Naturbild der heutigen Physik

https://www.amazon.com/Naturbild-heutigen-Najafizadeh-org-Philosophy-History/dp/1986748170/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526795449&sr=8-1&keywords=najafizadeh.org

Werner Heisenberg: Das Naturbild der heutigen Physik

ورنر هایزنبرگ: فهم از طبیعت در فیزیک امروزی

  • Series: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian
  • Paperback: 140 pages
  •  CreateSpace Independent Publishing Platform (May 16, 2018)
  • Language: Persian
  • ISBN-10: 1986748170
  • ISBN-13: 978-1986748179
  •  

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۷

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی ورنر هایزنبرگ: فهم از طبیعت در فیزیک امروزی (چاپ تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.