فون وایتسکر: اهمیّت علم (چاپ تازه)

دربارۀ چاپ تازۀ فون وایتسکر اهمیّت علم

C.F. von Weizsäcker: Die Tragweite der Wissenschaft

http://www.amazon.com/dp/1985603330/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520401420&sr=8-1&keywords=najafizadeh.org

C. F. von Weizsäcker: Die Tragweite der Wissenschaft

فون وایتسکر: اهمیّت علم  

  • Series: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian
  • Paperback: 72 pages
  • Publisher: Amazon, March 06, 2018
  • Language: Persian
  • ISBN-10: 1985603330
  • ISBN-13: 978-1985603332
  •  

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، اسفند ۱۳۹۶

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی فون وایتسکر: اهمیّت علم (چاپ تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.