ژاک مونو: تصادف و ضرورت (چاپ تازه)

 

 

 دربارۀ چاپ تازۀ ژاک مونو تصادف و ضرورت

Jacques Monod: Le hasard et la nécessité

http://www.amazon.com/dp/1984338501/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1518265552&sr=8-1&keywords=najafizadeh.org

 


Jacques Monod: Le hasard et la nécessitéژاک مونو: تصادف و ضرورت

                Edition: Persian

               Publisher: Amazon, February 2018  

                  ISBN-13: 978-1984338501 

                  ISBN-10: 1984338501

 


 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، بهمن ۱۳۹۶

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی ژاک مونو: تصادف و ضرورت (چاپ تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.