نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد دوم (چاپ تازه)

 

دربارۀ چاپ تازۀ نیلس بور فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد دوم

Niels Bohr: Atomphysik und Menschliche Erkenntnis, Band II (New Edition)

https://www.amazon.com/dp/1983522236/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516873155&sr=8-1&keywords=Atomphysik+und+Menschliche+Erkenntnis

Niels Bohr: Atomphysik und Menschliche Erkenntnis, Band II (New Edition)

نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد دوم

          Edition: Persian

          Publisher: Amazon

          Editor: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science

          ISBN-13: 9781983522239

          ISBN-10: 1983522236

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، بهمن ۱۳۹۶

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد دوم (چاپ تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.