ورنر هایزنبرگ: جزء و کلّ (چاپ تازه)

دربارۀ چاپ تازۀ ورنر هایزنبرگ «جزء و کلّ»

ٌWerner Heisenberg: Der Teil und das Ganze (New Edition)

http://www.amazon.com/Najafizadeh-org-Philosophy-History-Science-Persian/dp/1979865604/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515595011&sr=8-1&keywords=der+teil+und+das+ganze

         Werner Heisenberg: Der Teil und das Ganze ورنر هایزنبرگ: جزء و کلّ

·        Edition: Persian

          Publisher: Amazon

·         Editor: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science

          December 2017

          ISBN: 13: 978-1979865609

·         ISBN: 10: 1979865604

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، دی ۱۳۹۶

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی ورنر هایزنبرگ: جزء و کلّ (چاپ تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.