ورنر هایزنبرگ: فیزیک و فلسفه (چاپ تازه)

دربارۀ چاپ تازۀ ورنر هایزنبرگ «فیزیک و فلسفه»

Werner Heisenberg: Physik und Philosophie (New Edition)

http://www.amazon.com/Philosophie-History-Philosophy-Science-Persian/dp/1977727433/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1515595545&sr=1-1&keywords=physik+und+philosophie+persian+edition

Werner Heisenberg: Physik und Philosophie ورنر هایزنبرگ: فیزیک و فلسفه

Edition: Persian

Publisher: Amazon

Editor: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science

November 2017

ISBN-13: 978-1977727435

ISBN-10: 1977727433

 

 


 


 

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران، دی ۱۳۹۶

——————————————————————–

© انتشار برگردان فارسی ورنر هایزنبرگ: فیزیک و فلسفه (چاپ تازه)، حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.ir ممنوع است.

© Copyright 2017 by www.najafizadeh.ir All Rights Reserved.